Design a site like this with WordPress.com
Get started

Platonikus testek

Platonic Solid Rock videó anyaga

(Fordította és összeállította: Pálinkás Tímea)

 

Szeretnénk megosztani veletek egy angol nyelvű rövid videó anyagát, amely rendkívül egyszerű, de annál szemléletesebb módon mutatja be a Platonikus testek, vagy mértani szabályos testek lényegét, ismérveit és szent formáit, melyek a szakrális geometria alapját képezik. Ez a tudás a Melchizedek misztériumok, vagyis a Férfi Kígyó Csillagnemzetség titkai közé tartozik, és ezek ismerete nagyon fontos az általunk kiadott “A Mer-Akai védelmi pajzs és az Új Felemelkedés Híd kiépítése” című meditációs CD-nknek is, amely immár több mint 3 éve szolgál alapjául a szombati nemzetközi Fényküldötti kapcsolódáshoz.

 

Itt találhatjátok a videót magát eredeti nyelven:

Platonic Solid Rock Video:

 

Illetve ez az eredeti alkotói oldal:

http://www.platonicsolids.info/

“A stranger came upon an ancient ruin and its stones were carved with the following words:

Egy idegen érkezett egy ősi romra, aminek köveire a következő szavakat vésték:

 

‘If it is the wisdom of the Platonic solids you seek, then through the pentagonal cave you must pass.’

„Ha a platonikus testek bölcsességét keresed, akkor át kell menned az ötszögű barlangon.”

 

The stranger headed for the cave.

Az idegen elindult a barlang felé.

 

Beyond the cave was an extraordinary new dimension unlike anything the stranger had ever experienced.

A barlangban egy rendkívüli új dimenzió tárult fel előtte, ami semmihez sem volt fogható, bármit is látott addig az idegen.

 

A disembodied voice began a rhythmic chant, it seemed foreign, yet, oddly familiar.

Egy test nélküli hang ritmikus kántálásba kezdett, és bár furcsának tűnt az idegen számára, valahogy mégis ismerős volt.

 

‘Welcome, stranger!

„Üdvözöllek, idegen!

 

You have entered the Realm of the Platonic Solids and shown yourself worthy of this wisdom.

Beléptél a Platonikus Testek Birodalmába és méltónak bizonyultál arra, hogy megismerkedj bölcsességével.

 

May it serve you well.’

Remélem, szolgálatodra lesz.”

 

A fantastic multi-dimensional vision emerged.

Egy fantasztikus, többdimenziós látomás bukkant fel.

 

‘The first most basic shape is the point.

„Az első legalapvetőbb forma a pont.

 

No dimensions has the point.

A pontnak nincs dimenziója.

 

No length, no width, no height.

Nincs hossza, nincs szélessége és nincs magassága.

2 points connected make the second simplest shape: the line.

2 pont összekapcsolva hozza létre a második legegyszerűbb formát: a vonalat.

 

Just one dimension has the line: length.

A vonalnak csak egy dimenziója van: hossza.

3 lines make the simplest 2-dimensional shape: the equilateral triangle.

3 vonal hozza létre a legegyszerűbb kétdimenziós alakzatot: az egyenlő oldalú háromszöget.

 

Equilateral means all the sides are equal.

Az egyenlő oldalú azt jelenti, hogy minden oldala egyenlő.

 

The equilateral triangle exists in 2 dimensions: height and width, no depth.

Az egyenlő oldalú háromszög két dimenzióban létezik: van magassága és szélessége, de nincs mélysége.

It takes 4 equilateral triangles to make the simplest 3-dimensional shape.

4 egyenlő oldalú háromszögre van szükség a legegyszerűbb 3-dimenziós forma megalkotásához.

 

Lay 3 equilateral triangles together on the plane point-to-point.

Helyezz el 3 egyenlő oldalú háromszöget a síkon úgy, hogy egy ponton érjenek össze.

 

Allow their bodies to rise up out of the plane until their outer edges meet.

Hagyd kiemelkedni őket a síkból, míg külső éleik találkoznak.

 

Place the 4th equilateral triangle on the top.

Helyezd a 4. egyenlő oldalú háromszöget a tetejére.

 

The tetrahedron is formed.

Kész a tetraéder.

 

Tetra means 4, hedron means faces.

A „tetra” négyet jelent, a „éder” pedig lapot.

 

The tetrahedron has 3 dimensions: height, width and depth.

A tetraédernek 3 dimenziója van: magassága, szélessége és mélysége.

 

The tetrahedron is the 1st of the Platonic solids.

A tetraéder az 1. platonikus test.

 

A Platonic solid must have the same regular polygon for each of its faces and the same number of faces meeting together at each corner.

Egy platonikus test minden oldala egyféle szabályos sokszögből áll, és minden szögében ugyanannyi él találkozik.

 

A regular polygon must be a 2-dimensional shape with all sides of equal length and all the corners of the same angle.

Egy ilyen szabályos sokszögnek kétdimenziósnak kell lennie, amelynek minden oldala egyenlő hosszúságú és minden szöge egyenlő.

 

Some examples of regular polygons are:
the equilateral triangle

the square

the pentagon and

the hexagon.

 

Néhány példa a szabályos sokszögre:
egyenlő oldalú háromszög,

négyzet

ötszög és

hatszög.

 

Lay 4 equilateral triangles together on the plane point-to-point.

Helyezz el 4 egyenlő oldalú háromszöget a síkba úgy, hogy egy ponton érjenek össze.

 

Allow their bodies to rise up out of the plane until their outer edges meet.

Hagyd kiemelkedni őket a síkból, míg külső éleik találkoznak.

 

Repeat the process.

Ismételd meg a műveletet.

 

Lay one set on top of the other.

A kész formát helyezd a másik tetejére.

 

The octahedron is formed.

Kész az oktaéder.

 

Octa means 8, hedron means faces.

Az „okta” nyolcat jelent, a „éder” pedig lapot.

 

Lay 5 equilateral triangles together on the plane point-to-point.

Helyezz el 5 egyenlő oldalú háromszöget úgy, hogy egy ponton érjenek össze.

 

Allow their bodies to rise up out of the plane until their outer edges meet.

Hagyd kiemelkedni őket a síkból, míg külső éleik találkoznak.

 

Place 5 more equilateral triangles around the rim.

Helyezz rá további 5 egyenlő oldalú háromszöget.

 

Repeat the process.

Ismételd meg a műveletet.

 

Lay one set on top of the other.

A kész formát helyezd a másik tetejére.

 

The icosahedron is formed.

Kész az ikozaéder.

Icosa means 20, hedron means faces.

Az „ikoza” húszat jelent, a „éder” pedig lapot.

 

 

Lay 6 equilateral triangles together on the plane point-to-point.

Helyezz el 6 egyenlő oldalú háromszöget úgy, hogy egy ponton érjenek össze.

 

Their bodies have no room to rise up out of the plane.

Nincs helyük arra, hogy kiemelkedjenek a síkból.

 

They cannot enter the 3rd Dimension.

Nem tudnak belépni a 3. Dimenzióba.

 

No more Platonic solids can be formed with equilateral triangles.

Nem lehet több platonikus testet készíteni egyenlő oldalú háromszögből.

 

Lay 3 squares together on the plane point-to-point.

Helyezz el 3 négyzetet a síkban úgy, hogy egy ponton érjenek össze.

 

Allow their bodies to rise up out of the plane until their outer edges meet.

Hagyd kiemelkedni őket a síkból, míg külső éleik találkoznak.

 

Repeat the process.

Ismételd meg a műveletet.

 

Lay one set on top of the other.

A kész formát helyezd a másik tetejére.

 

The cube is formed.

Kész a kocka.

 

The cube is also known as the hexahedron.

A kockát hexaéderként is ismerjük.

 

Hexa means 6, hedron means faces.

A „hexa” hatot jelent, a „éder” pedig lapot.

 

Lay 4 squares together on the plane point-to-point.

Helyezz el 4 négyzetet úgy, hogy egy ponton érjenek össze.

 

Their bodies have no room to rise up out of the plane.

Nincs helyük arra, hogy kiemelkedjenek a síkból.

 

They cannot enter the 3rd Dimension.

Nem tudnak belépni a 3. Dimenzióba.

 

No more Platonic solids can be formed with squares.

Nem lehet több platonikus testet készíteni kockából.

 

Lay 3 pentagons together on the plane point-to-point.

Helyezz el 3 ötszöget úgy, hogy egy ponton érjenek össze.

 

Allow their bodies to rise up out of the plane until their outer edges meet.

Hagyd kiemelkedni őket a síkból, míg külső éleik összeérnek.

 

Place 3 more pentagons around the rim.

Helyezz rá további 3 ötszöget.

 

Repeat the process.

Ismételd meg a műveletet.

 

Lay one set on top of the other.

A kész formát helyezd a másik tetejére.

 

The dodecahedron is formed.

Kész a dodekaéder.

 

Dodeca means 12, hedron means faces.

A „dodeka” 12-t jelent, az „éder” pedig lapot.

 

It is impossible to lay 4 pentagons together on the plane point-to-point.

Nem lehet 4 ötszöget elhelyezni úgy, hogy egy ponton érjenek össze.

No more Platonic solids can be formed with pentagons.

Nem lehet több platonikus testet készíteni ötszögből.

 

Lay 3 hexagons together on the plane point-to-point.

Helyezz el 3 hatszöget úgy, hogy egy ponton érjenek össze.

 

Their bodies have no room to rise up out of the plane.

Nincs helyük arra, hogy kiemelkedjenek a síkból.

 

They cannot enter the 3rd Dimension.

Nem tudnak belépni a 3. Dimenzióba.

 

No Platonic solids can be formed with hexagons.

Nem lehet platonikus testet alkotni hatszögből.

 

It is impossible to lay 3 hexagons together on the plane point-to-point.

Nem lehet 3 hatszöget úgy elhelyezni, hogy egy ponton érjenek össze.

 

No Platonic solids can be formed with hexagons.

Nem lehet platonikus testet készíteni hatszögből.

 

You have now seen all 5 Platonic solids:

the tetrahedron,

the octahedron,

the icosahedron,

the cube or hexahedron and

the dodecahedron.

Most már láttad mind az 5 platonikus testet:

a tetraédert,

az oktaédert,

az ikozaédert,

a kockát vagy hexaédert és

a dodekaédert.

  

 

 

No other 3-dimensional shapes exist having the same number of identical regular polygon faces meeting at each corner.

Nincs több olyan háromdimenziós forma, aminek oldalai ugyanazokból a szabályos sokszögekből állnának, és aminek az oldalai szögben találkoznának.

 

Take a cube, connect the centres of its faces, a small octahedron is formed inside the cube.

Vegyél egy kockát, kösd össze oldalai középpontját, egy kis kocka alakul ki a kocka belsejében.

 

Let the octahedron grow, a star-shaped structure is formed.

Hagyd az oktaédert nőni, egy csillag alakú struktúra jön létre.

 

This is the stellated polyhedron.

Ez a csillag-poliéder.

 

Stellar means star.

A „stellar” azt jelenti, hogy „csillag”.

 

Eventually, the octahedron completely encloses the cube.

Tehát az oktaéder teljesen magában foglalja a kockát.

 

Take an octahedron, connect the centres of its faces, a small cube is formed inside the octahedron.

Vegyél egy oktaédert, kösd össze oldalai középpontját, egy kis kocka alakul ki az oktaéderben.

 

Let the cube grow, the same stellated polyhedron is formed.

Hagyd a kockát nőni, ugyanaz a csillag-poliéder alakul ki.

 

Eventually, the cube completely encloses the octahedron.

Tehát a kocka teljesen magában foglalja az oktaédert.

 

Because of this relationship between the cube and the octahedron, they are known as a dual pair.

A kocka és az oktaéder közötti kapcsolat miatt duális párként ismerjük őket.

 

Take a dodecahedron, connect the centres of its faces, a small icosahedron is formed inside the dodecahedron.

Vegyél egy dodekaédert, kösd össze oldalai középpontjait, egy kis ikozaéder alakul ki a dodekaéderben.

 

Let the icosahedron grow, a stellated polyhedron is formed.

Hagyd az ikozaédert nőni, egy csillag-poliéder keletkezik.

 

Eventually, the icosahedron completely encloses the dodecahedron.

Tehát az ikozaéder teljesen magában foglalja a dodekaédert.

 

Take an icosahedron, connect the centres of its faces, a small dodecahedron is formed inside the icosahedron.

Vegyél egy ikozaédert, kösd össze oldalai középpontjait, egy kis dodekaéder alakul ki az ikozaéderben.

 

Let the dodecahedron grow, the same stellated polyhedron is formed.

Hagyd az dodekaédert nőni, egy csillag-poliéder keletkezik.

 

Eventually, the dodecahedron completely encloses the icosahedron.

Tehát a dodekaéder teljesen magában foglalja az ikozaédert.

 

The dodecahedron and the icosahedron form a dual pair.

A dodekaéder és az ikozaéder duális párt alkotnak.

 

Take a tetrahedron, connect the centres of its faces, a second smaller tetrahedron is formed inside the original tetrahedron.

Vegyél egy tetraédert, kösd össze oldalai középpontjait, egy második kisebb tetraéder keletkezik az eredeti tetraéderben.

 

Let the new tetrahedron grow, a stellated polyhedron is formed.

Hagyd a tetraédert nőni, egy csillag-poliéder keletkezik.

 

Eventually, the second tetrahedron completely encloses the first tetrahedron.

Tehát a második tetraéder teljesen magában foglalja az első tetraédert.

 

A tetrahedron forms a dual pair with itself.

A tetraéder duális párt alkot önmagával.

 

 

You have seen that the 5 Platonic solids can be divided into 3 dual pairs:

the cube and the octahedron,

the dodecahedron and the icosahedron and

the tetrahedron and itself.

Most láttad, hogy az 5 platóni testet 3 duális párra lehet osztani:

a kocka és az oktaéder,

a dodekaéder és az ikozaéder és

a tetraéder és saját maga.

 

At each corner of the cube 3 faces meet each having 4 sides and at each corner of the octahedron 4 faces meet each having 3 sides.

A kocka mindegyik szögében 3 él találkozik, mindegyiknek 4 oldala van, és az oktaéder mindegyik szögében 4 él találkozik, mindegyiknek 3 oldala van.

 

At each corner of the dodecahedron 3 faces meet each having 5 sides and at each corner of the icosahedron 5 faces meet each having 3 sides.

A dodekaéder minden szögében 3 oldal találkozik, mindegyiknek 5 oldala van, és az ikozaéder minden szögében 5 él találkozik, mindegyiknek 3 oldala van.

 

At each corner of the tetrahedron 3 faces meet each having 3 sides.

A tetraéder mindegyik szögében 3 él találkozik, mindegyiknek 3 oldala van.

 

Now that you have gained the wisdom of the Platonic solids, you must take leave of this realm.

Most, hogy elnyerted a platonikus testek bölcsességét, el kell hagynod ezt a birodalmat.

 

May it serve you well.’

Remélem, hasznodra válik.”

 

The stranger passed back through the pentagonal cave to the world beyond.

Az idegen az ötszögű barlangon keresztül visszatért a maga világába.

 

It was the same world as before but in the strangers’ eyes would never look the same again.

Ugyanaz a világ volt, mint korábban, de az idegen szemében ez a világ már soha nem lesz ugyanolyan. …”

A Platonic Solid Rock videó alapján fordította és összeállította Pálinkás Tímea, amit ezúton is hálásan köszönünk!

 

Platonic Solid Rock Video:

 

Eredeti alkotói oldal:

http://www.platonicsolids.info/

 

(További információk

http://www.wikiwand.com/hu/Szab%C3%A1lyos_test)

 

 

A fent említett “A Mer-Akai védelmi pajzs és az Új Felemelkedés Híd kiépítése” című meditációs CD-nk megrendelhető: a rendeles@csillagnemzetsegek.hu címen vagy a +36/20 9828321-es számon.

(Szeretnénk jelezni, hogy amennyiben azt tapasztalod, hogy ez a szám ki van kapcsolva, az csak annyit jelent, hogy a feladásokat és a kapcsolattartást végző Hirt Katinak, éppen kezelése van gyógyító munkájából kifolyólag, de utána mindenkit vissza szokott hívni.)

A CD ára: az eredeti 3900 Ft helyett akciósan 3000 Ft!

Borítókép: Szabados Emese

Írta és Hang: Dr. Czeizel Beatrix

Zene: Christopher Lloyd Clarke, RoyaltyFreeMeditationMusic.com és a Pond5.com által értékesített zenei elemek és effektek

A megrendelés módjáról már egy külön menüpontban is olvashattok a honlapunkon:

https://csillagnemzetsegek.hu/?ctt=61#.W9rA5HtKhD8

 

Advertisement

One thought on “Platonikus testek

Add yours

  1. Köszönjük a videót és a fordítást! Nagyon szemléletes, ha egy kis időt szán rá az ember, teljesen érthető, és szerintem csodálatosak ezek a tökéletes formák és összefüggések. A kiterített ábrák is sokat segítenek a megértésben. Gyönyörű! 🙂 A legcsodásabb, ahogy megtelítődnek tartalommal, energiával és fénnyel a szombati közös meditációnkban és élni kezdenek ezek a Platonikus testek! 🙏💞

    Like

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

Blog at WordPress.com.

Up ↑

%d bloggers like this: